Mẫu bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2019

118

Từ năm 2017 sau khi Ban tổ chức Trung ương Đảng ban hành Công văn về việc thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Mỗi cá nhân đảng viên phải tự xây dựng bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên, đồng thời thực hiện đúng và đầy đủ các nghị quyết, quy định của Đảng. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm của đảng viên hay cán bộ là điều rất cần thiết và quan trọng, đây là bản cam kết về tư tưởng chính trị, tổ chức kỷ luật, thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, lối sống văn hóa và một số nội dung khác để từ đó có nền tảng và cơ sở để nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện cuối năm về những gì đã làm được và những gì còn thiếu của đảng viên hay cán bộ. Dưới đây là một vài mẫu bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2019 mà cá nhân đảng viên hay cán bộ có thể tham khảo qua.

Mẫu 1: Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2019

ĐẢNG BỘ………………………….

CHI BỘ……………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày …..tháng ……năm 2019.

BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019

Họ và tên đảng viên: …………………………………………….

Ngày-tháng-năm sinh: ……………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………

Chức vụ đảng: ……………………………………..

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………..

Sinh hoạt Đảng tại chi bộ: ………………………………

Sau khi nghiên cứu rõ, học tập và rèn luyện các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi xin cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chỉ thị ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, noi theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đi sai chuẩn mực xã hội, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”).

Giữ vững lòng kiên định với đường lối của Đảng đề ra, với mục tiêu vì nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và noi theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.

Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyên truyền, kêu gọi người thân trong gia đình cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, hoàn thành đúng các chủ trương đổi mới, hiểu rõ và biết cách làm theo chính sách của Đảng và nhà nước, không có biểu hiện suy thoái, lệch lạc về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Luôn rèn luyện, trao dồi kỹ năng, tu dưỡng bản thân, không ngừng tìm tòi, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa chuẩn mực; gương mẫu trong công việc và cuộc sống, trong cuộc đấu tranh chống quan liêu, tệ nạn tham nhũng, lãng phí; chấp hành tốt Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lệch lạc về lối sống).

Không ngừng “Học tập và noi theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Có lối sống lành mạnh, giản dị, chuẩn mực của một người công chức nhà nước.

Giữ gìn tư cách, phẩm chất cá nhân, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu đi đầu của một người đảng viên, đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Không có các biểu hiện lệch lạc, đi sai chuẩn mực đạo đức.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc; chấp hành và tuyên truyền tới những đảng viên khác, người thân trong gia đình và cả quần chúng nhân dân trong việc thực hiện và đi theo đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và rèn luyện, từ đó nâng cao trình độ và năng lực làm việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi được giao phó).

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc.

Chấp hành và tuyên truyền tới những đảng viên khác, người thân trong gia đình và cả quần chúng nhân dân việc thực hiện và đi theo đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tích cực học tập và rèn luyện, từ đó nâng cao trình độ và năng lực làm việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi được giao phó).

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành và tuân theo sự phân công của tổ chức lãnh đạo; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú).

Thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức của Đảng; gương mẫu chấp hành tốt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức lãnh đạo; luôn giữ cho mình ý thức đi đầu trong việc thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, không vi phạm các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm và kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm.… (nếu có)

Mạnh dạn, dám đứng lên phê bình những hiện tượng sai trái, đấu tranh một cách gay gắt với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ – bè phái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, có lối sống đi sai với nền văn hóa.

Luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý, đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệp và cấp trên.

Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương.

Luôn có thái độ tiếp nhận trong việc khắc phục và sửa chữa khuyết điểm, bù đắp thêm những gì còn thiếu sót.

Phấn đấu thực hiện tốt chỉ thị số 01 – CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “ Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứcXII của Đảng” và nghiêm chỉnh thực hiện các nôi dung theo Nghị quyết TW4 Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, Đảng viên.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng

Tuyên truyền cho nhân dân và gia đình thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ huyện lần thứ IX, Đảng bộ xã lần thứ III.

Thực hiện nghiêm chỉnh Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm, những điều nên làm và những gì cần phải tránh xa,…

Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2019 đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng và phấn đấu trong một năm trước mắt, đây còn là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cá nhân đảng viên cuối năm 2019, đề nghị chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để bản thân tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2: Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2019

ĐẢNG BỘ……………………….
CHI BỘ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày …. tháng ….. năm 2019.

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2019

(Dùng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo các cấp)

Họ và tên: ……………..

Sinh ngày:…………….

Đơn vị công tác: ……………..

Chức vụ đảng: ……………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………

Sinh hoạt tại chi bộ: ………..

I. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo tấm gương của Bác, tôi cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

(Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, noi theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện lệch lạc, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đi sai chuẩn mực xã hội, ”tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nghiêm túc thực hành công khai, dân chủ trong công tác cán bộ, tài chính, thi đua – khen thưởng, kỷ luật.…).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Cam kết làm theo đúng chủ trương chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; không dùng xe công vào mục đích cá nhân, không sử kinh phí một cách tùy tiện; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi tiêu tài chính công, không nhận tiền hối lộ, đút lót, quà biếu sai quy định; giữ gìn đúng phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng; gương mẫu trong cả công việc và cuộc sống; không suy thoái về đạo đức và lối sống; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện nền văn hóa công sở; xây dựng khối đại đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị; đời tư trong sáng, minh bạch; không thờ ơ, vô cảm, không né tránh trách nhiệm,…).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc; chấp hành và tuyên truyền những đảng viên khác, người thân trong gia đình và cả quần chúng nhân dân trong việc thực hiện và đi theo đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và rèn luyện, từ đó nâng cao trình độ và năng lực làm việc; hoàn thành tốt nhiệm vụ mỗi khi được giao phó.

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm nề nếp kỷ cương, các điều luật của Đảng; chấp hành sự phân công của ban lãnh đạo; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan.; không phát ngôn những lời nói hay có những hành động tùy tiện, vô nguyên tắc; thực hiện công việc đúng giờ, đúng hẹn, đúng thẩm quyền;…).

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2019

(Đảng viên cần ghi rõ những nội dung còn hạn chế, những khuyết điểm mà cá nhân còn mắc phải để làm cơ sở đưa ra giải pháp khắc phục, sửa chữa và tu dưỡng, rèn luyện trong năm 2019; đặc biệt là những hạn chế, nhược điểm đã được chi bộ chỉ ra.)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị công tác từ đó xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân một cách phù hợp).

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

II. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU

Để hiểu rõ hơn về các nội dung mà tôi đã viết trong bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2019 ở trên, tôi xin đưa ra kế hoạch cụ thể theo từng mốc thời gian trong năm như sau:

Quý I/năm 2019:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Quý II/năm 2019:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Quý III/năm 2019:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Quý IV/năm 2019:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2019 đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm nay và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cá nhân đảng viên cuối năm 2019, đề nghị chi bộ tạo điều kiện giúp đỡ để bản thân tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Các Đảng viên sẽ phải thực hiện những nội dung trong bản cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu của đảng viên năm 2019 để xây dựng một tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, trong sạch. Các Đảng viên đang đứng trước một nhiệm vụ to lớn và nghĩa vụ phấn đấu và rèn luyện trong năm tới, từ bản cam kết biết được mình cần phải làm gì để hoàn thành những mục tiêu đề ra, đồng thời hướng các Đảng viên đi theo con đường chân lý của Đảng. Đặc biệt là nêu cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HỒ CHÍ MINH.

Bình luận của bạn

avatar